Hüsamettin Turan

Hüsamettin Turan

Yazarın Tüm Yazıları >

ÜÇ GÜNDE DEVRİ ‘’RANT’’!/ ŞEFFAF USULSÜZLÜK

A+A-

Muş Sağlık İl Müdürlüğü'nce Muş Devlet Hastanesi yemek ihtiyacı için kanun ve mevzuata aykırı olduğu halde hile yoluyla uydurularak ilansız pazarlık usulüyle yapılan ihalede Ak Parti Merkez İlçe Başkanın ile ihale yetkilisi idarenin bilgisi dahilinde olduğu söylenen sadece üç firmaya davet mektubu gönderilmiş olup ihalesi yapılmıştır. Yaptığım araştırmada edindiğim bilgiye göre 2016 yılından beri Muş Devlet Hastanesi'nin "yemek hizmet" işi açık ihale sonucu piyasaya göre çok düşük ve çok ekonomik fiyatla bir firma tarafından yapılıyordu.

Ne var ki işin bitme ve vade tarihi belli olduğu halde ihale makamı ihale konusu işin bitiş süresinden önce makul sürede açık ihale usulüyle "yemek hizmet" işi ilana çıkartmayarak kamu menfaatini doğru kullanma, rekabet ve eşitlik ilkesi hükmü gereği yasal zorunluluk olmasına rağmen ihale yetkilisinin bu kadar görevini kötüye kullanarak keyfi hareket etmesine akıl erdirilemez...

Yaklaşık olarak on dört aydır Muş Devlet Hastanesi yemek ihtiyacı yukarıda söylediğim gibi başka bir şirket tarafından karşılanıyordu. Ancak pazarlık usulü şartları oluşmadığı halde ihale yetkilisi önceki yemek hizmet işinin başlangıç tarihi 01.12.2016, bitiş tarihi 31.01.2018 olduğunu bildiği ve ön gördüğü halde kasıtlı davranarak 26 Ocak 2018 günü alelaceleye getirerek edinilen bilgiye göre halen işi yapmakta olan firmanın davetiye mektubu talebibini ret ederek istekleri doğrultusunda belirledikleri üç firmaya davetiye mektubu vermiş, hafta sonunu da fırsat bilerek pazartesi ilk mesai günü 29 Ocak'ta istedikleri firmaya ihale edilmesi sağlanmış olduğu, diğer iki firma teklif vermeyerek sadece teşekkür yazısını teklif yerine verdikleri davet edilen istekliler arasında dahi rekabet oluşmadığı anlaşılmıştır.

Danıştay kararları incelendiğinde "pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerde idarelerin davet mektubu gönderdiği firmalar dışında ihaleye katılım için başvuran ve davet mektubu almak isteyen, istekliye davet mektubunun verilmesinin zorunlu olduğu, aynı kararda pazarlık usulü ihalelerde idarelerin teminat mektubu gönderilecek firmaların belirlenme yetkisi ve takdirinin sınırsız olamayacağı yönünde karar vermiştir. Diğer taraftan davetiye mektubu gönderilecek firmaların teknik ve mali yeterliliklerine bakılarak 4734 sayılı yasanın 5. maddesinde yer alan ilkelerle özellikle ‘’eşit muamele’’ ve ‘’rekabet ‘’ ilkelerini yerine getirmek, kamu yararını gözetmek ve rekabeti artırmak noktasında davet mektubunun gönderileceği firmaların belirlenmesi gerektiği denilmektedir."

Kaldı ki evvelden işi yapmakta olan şirketçe ihaleye katılım isteğinin idareye bildirilmesi ve mali-teknik açıdan yeterliliğe sahip olduğu idarece bilindiği halde davetiye mektubu gönderilmemesi hukuka aykırıdır. "şeffaflık", "saydamlık", "rekabet", "kamu hukuku" ve "eşitlik" ilkeleriyle bağdaşmayan etik dışı bir hareket olduğu bilinmektedir. Görüldüğü gibi sanki Kurum yetkilileri ihaleyi menfaatleri uğruna yürüttüklerini ve idare bilgisi dahilinde istekliler arasında bir anlaşma sağlanmaya aracılık yapıldığı duyumu daha da güçlendirmektedir.

 

Kamu yararı, hukuk üstünlüğü bunun neresinde ?

 

Başta yargı, yürütme, yasama, dahil bütün kurum ve kuruluşların tek elden yürütüldüğü algısının hakim olmasından kaynaklı olsa gerek bugün Allah'tan korkmayan ve devletteki görevini de çıkarı uğruna kullanan kendini bilmez insanlara fırsat doğmuştur. Böylesi insanlık vasfını yitiren ve menfaatini ön planda tutan görev ve yetki sahibi devlet düşmanları "sosyal", "hukuksal" yapıya bürünmüş mekanizmanın (devletin) içinde tüm hakları kendilerine ve kendileriyle beraber hareket edenler böylesi hukuka bariz bir şekilde aykırı hareket edebiliyorlar. İhale makamı her yönüyle ihale işlemini mevzuata ve kanuna aykırı yaptığını gözler önüne seriyor.

Kamu İhale Kanunun 21.b) maddesi "Doğal afetler,salgın hastalıklar,can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden ön görülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" denilmektedir. Ancak bakıldığında söz konusu 2 aylık pazarlık usulü ile yapılan ihale hiçbir şekilde bu madde kapsamına girmemektedir.

 

Hukuk nasıl hiçe sayılmış ?

 

Mevcut devam eden yemek hizmet işinin başlangıç ve bitiş tarihleri belli olduğu idarece bilindiği için öngörülmemesi mümkün değildir.

Muş Devlet Hastanesinin devam eden ve biten yemek hizmet işi 14 ay süreyle ihale edilmiş, başlangıç tarihi ( 01.12.2016)- bitiş tarihi (31.01.2018) olduğu halde idare süre bitiminden en az 3 ay önceden açık ihale usulü ilan ve ihaleye çıkmak zorunluluğu olduğu halde idare, makul sürede ihaleye çıkartmamıştır.

İhale makamı Kamu İhale Mevzuat gereği davetiye mektubu önceden mali ve teknik kriterleri sağlanıp sağlamadığını araştırarak en az üç istekliye davetiye mektubu gönderilmesi gerektiği düzenleme yetkisini ve görevini kesinlikle kötüye kullanmıştır.

Özellikle devam eden yemek hizmet işinin bitiş süresine sadece üç iş günü kala Cuma günü mesai bitiminde halen içerde aynı işi yapan firmayı es geçerek davet mektubu verildiği üç firmadan sadece geçerli bir teklif olduğu, diğer iki firmanın da yeterlilikleri sağlayan belgeler yerine teşekkür yazıları teklif zarflarında sunmuş oldukları halde idare ihaleyi yine de iptal etmemiştir.

Açık ihale usulü ile yapılan ihalenin sonuçlanması ve uhdesinde kalacak istekliyle sözleşme makul imzalama süresi dikkate alındığında söz konusu iki aylık pazarlık usulü ile yapılan ihaleden sonra açık ihale usulü ile ihaleye çıkılma imkanı kalmayacaktır. Ne yazık ki tekrar pazarlık usulü ile kendilerine yakın gördüklerine davetiye usulüyle ihaleye çıkılmak zorunda kalınacağı açıktır.

Tüm bunlar gösteriyor ki açık bir şekilde 'eşit muamele', 'saydamlık', 'şeffaflık', 'kamu menfaati' ve 'rekabet' ilkeleri ihlal edilmiş, ihaleye şaibe karışmıştır. İhale yetkilisine ve isteklilere menfaat sağlandığı yönünde açık bir ispat niteliği taşımaktadır.

İhale yetkilisi sağlık müdürü, mali başkanı yasal olmayan bu işlemde yolsuzluğa mahal verip ve görevi kötüye kullanarak kişisel menfaat sağladıkları görülmektedir. Özellikle ihaleyi bunca zaman bilerek beklettikleri, yine bilerek son günlerde pazarlık usulü ile ihale yapmaları, devamında tekrar pazarlık usulü ya da farklı şekilde yine yandaşları olacak isteklilere sunma ihtimallerini bariz bir şekilde ortaya sergilediği görülmektedir.

Sayın Ak Parti Muş Milletvekili özellikle bu kirli işleri yapanlar adınızı kullandıklarını biliyor muydunuz? Acaba kamu malında çıkar ve menfaat sağlayarak OHAL ve SİYASETİ kendilerine zırh olarak kullananlara hesap sorma zamanı gelmedi mi? Sağlık İl Müdürü, Mali Başkan, Mali Başkan Yardımcısı ve ortaklarınız sormazlar mı sizlere madem kötü bir niyetiniz yoktu neden hukuka, kanun ve mevzuatlara aykırı bu ihale işlemi yaptınız? Yaklaşık bir aydan beri Muş sizlerin nasıl kirli hesaplar içinde olduğunuzu konuşuyor. Utanmadan vali beyin bilgisi vardır yaygarası da yapmışsınız. Umarım sayın vali bu yaptıklarınızın hesabı sormak için gerekli incelemeyi başlatmıştır.

 

*Al birini vur ötekisini*

 

Hele hele özellikle son üç günde hafta sonu Cuma günü mesai sonunda ve devamında Pazartesi mesai ilk günü sadece bir iş gününde oldu bittiye getirerek halen aynı hizmet işi yürüten firmanın katılımı engellenerek sadece üç firmadan teklif almaları ve daha da vahim olanı üç firmadan sadece bir firmanın teklif vermesi diğer iki firmanın mali/teknik yeterlilik belgeleri yerine teşekkür belgeleri teklif yerine ihaleye sunmuş olunması ve yasal süresi olan beş gün beklemeden sözleşme imzalanmış olması başlı başına bir skandal örneği..

Kötü niyet ve kişisel menfaat düşüncesi içinde olmamış olsaydılar 14 ay boyunca beklemiş olmazdılar 14 ay bekle son üç günde pazarlık usulü ile ihale yap!. Bu düpedüz devletin malından çıkar sağlamaktır. Rekabeti sağlamadan ihaleye fesat karıştırmaktan başka bir şey olur mu?

Muş Sağlık İl Müdürlüğü söz konusu ihaleyi iyi niyet, şeffaflık, saydamlık, eşit muamele, rekabet ve kamu yararı çerçevesinde gerçekleştirmediği, kamu menfaatini gözetmediğini ve davet mektubu gönderilen istekliler arasında taraf tuttuğunu, iki isteklinin teklif vermemek suretiyle arlarında anlaşma yapmış olabileceğine mahal verecek şekilde hukuka aykırı davrandığını,

mevzuat dışı kasıtlı, bilerek ve adeta ihaleye fesat karıştırarak sadece ihaleye katılmasını istedikleri üç istekli/isteklilerden çıkar sağladıkları yönünde şaibeleri daha da ayyuka çıkartmıştır. Şöyle ki;

1. İhale yetkilisi ihale ettiği yemek işinin evvelce hangi tarihte başladığı ve hangi tarihte vadesinin bittiğini bildiği halde kasıtlı olarak zamanında açık ihale usulü ile ilana çıkartmamıştır.

2. İhale konusu işin ifasını yapan şirketin teklif dosyasını almayarak ihlalden bizzat idarece engellendiğine dair polis memurları tarafından da tutanak tutulmuştur.

3. Kamu İhale Kanunun 21./b maddesi şartları oluşmadan ilansız pazarlık usulü ile hafta sonuna 26.01.2018 Cuma gününe denk getirilerek 29.01.2018 P.tesi ilk mesai gününde 1 iş gününde ihale yapılarak rekabet ve ihaleye katılma ihtimali tamamen ortadan kaldırılmıştır.

4. Yine ihale konusu işin ifasını yapan firmadan yaklaşık maliyet tespiti için fiyat alındığı, özellikle de ihaleye katılmak için davet mektubu talep etmesine rağmen davetiye mektubu verilmemiştir.

5. Yaklaşık 12 istekli ihaleye katılmak için İhale makamına davet mektubu taleplerini dilekçe ile başvurdukları halde ihaleyi vermek istedikleri üç istekli dışında diğerlerine davet mektubu verilmemiştir.

6. İçerde yemek hizmet işi yapan şirket, ihale günü hale saatinden önce ihale doküman bedeli kurum hesabına yatırmış, geçici banka teminat mektubu ve ihaleye katılmaya ilişkin diğer belgeleriyle birlikte ihaleye teklif dosyasını vermiş olduğu halde ihale makamı tarafından teklif dosyası tutanakla iade edilerek teslim almamıştır.

7. İdare, ihaleye katılmalarını istediği isteklileri önceden ihaleyi hangi isteklide bırakmak istediğini belirlemiş olmasaydı İhaleye teklif veren isteklilerden sadece bir istekli teklifi geçerliyken geçerli olamayan diğer iki istekli teklif ve tevsik edici belgeleri yerine teşekkür yazıları verdiklerinden dolayı mevzuat aykırı gerekçesiyle ihaleyi iptal ederdi.

8. İşi yapmakta olan firma 14 ay boyunca bir öğün yemeği 3,62 TL ile verirken İhale yetkilisi 2 aylık için yemeğin fiyatını 4,45 TL'den rekabet oluşmadan istediği isteklide ihaleyi bırakmıştır.

9. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca "açık ihale usulü ile yapılan ihaleler on gün, pazarlık usulü ile yapılan ihaleler beş gün bekledikten sonra sözleşme imzalayabilirler." denilmektedir. Ancak ihale yetkilisi yasal süreyi beklemeden ihalenin yapıldığı ikinci gün sözleşmeyi imzalamıştır.

10. Açık ihale usulü ile ihale ilana geç çıkartılmış olması, Mart 12'de yapılacak ihale en erken 70 gün içine ancak sonuçlanacağı, pazarlık usulü ile yapılan ihale 31 Martta biteceği de bilindiği halde tekrar pazarlık usulüyle ihalenin yapılabileceği gerçeği açıkça görülmektedir.

 

Takdiri, yorumu ve değerlendirilmesi siz değerli okurlarıma bırakıyorum.

Önceki ve Sonraki Yazılar